Arkeolojik Buluntu Açıklama Metni

Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları’na 2016 yılında başlanmıştır. Yüzey Araştırmaları, Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Deniz Kaplan başkanlığında ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle sürdürülmektedir. Araştırma alanımızın güney sınırı, Tarsus’un kuzeyinden geçen E90 kara yoludur. Kuzey, doğu ve batı sınırları ise Tarsus ilçesi idari sınırlarını kapsamaktadır.

Tarsus İlçesi’nin dağlık arazisi, şimdiye kadar arkeolojik potansiyeli bakımından ayrıntılı bir şekilde araştırılmamıştır. Oysaki bu arazi sadece iki antik kentin chorasını değil, bilakis Kilikia ve Kappadokia Bölgesi sınırlarını da bünyesinde barındırmaktadır. Kentlerden ilki ve en önemlisi Kilikia’nın başkenti Tarsus, diğeri ise bugün Pozantı olarak adlandırılan Kappadokia bölgesi kenti Podandos’tur.

Ayrıca çalışma alanı içerisine lokalize edilen bir diğer yerleşim, Mopsukreneia’dır. Tarsus Hinterlandı’nı önemli ve farklı kılan, Anadolu’nun içlerinden Ortadoğu’ya doğru uzanan uluslararası antik rotalar/yollar ve geçitleri bünyesinde barındırmasıdır. Kilikia Kapıları’ndan biri olduğu kabul edilen Gülek Boğazı ve devamında Sağlıklı Köyü’nde bulunan yaklaşık 2.88 km uzunluktaki taş döşeli Roma yolu, küresel yol yağının Tarsus Hinterlandı'nda kalan arkeolojik belgelerini oluşturmaktadır.

 

Arkeolojik Kazı Açıklama Metni

Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları’nın öncelikli amaçları aşağıda sunulmuştur:

  • Araştırma sınırları içerisinde yer alan coğrafyada Arap akınlarının gerçekleştiği tarihlere kadarki uzanan yerleşim izlerini araştırmak, bu bağlamda özellikle kırsal yerleşimlerin tarihsel gelişimlerini, ana kent ve antik yollarla bağlantısını ve günümüzdeki korunma durumlarını tespit etmek,
  • Ksenophon’un Anabasis’inde ve Arrianus’un İskender’in Seferi’ni anlattığı eserde Kilikia Kapıları olarak adlandırılan Gülek Geçidi’nde askerlerin güçlü bir koruma altında tuttuğu tepelerdeki, savunma amaçlı inşa edildiğini düşündüğümüz yapılara ait kanıtlara ulaşmak,
  • Ksenophon’un Anabasis’inde bahsi geçen Syennesis’lerin ve Tarsus halkının kaçıp sığındığı kale yerleşimini bulmak,
  • Bir mansio olduğu düşünülen Mopsukreneia’ın lokalizasyonuna ilişkin arkeolojik bulgulara ulaşmak,
  • Araştırma yapılan alan içerisindeki sanat anlayışını anlamak,
  • Araştırma alanı içerisindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının belirlenip tescillenerek koruma altına alınmasını sağlamak.